Polityka prywatności

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności strony www.karmybrit.pl/karmyzowadami (zwanej dalej jako „Strona”) zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest spółka AZAN SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Radomiu (26-600), przy ul. Czarnej 25 lok. 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689352, posiadającą NIP 9481788471, REGON: 670943100 zwana dalej jako „Administrator”.
 3. Wszelkie procesy przetwarzania danych osobowych na Stronie odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej jako „RODO”.
 4. Podanie przez osoby korzystające ze Strony danych osobowych jest dobrowolne z wyłączeniem sytuacji, gdy obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów obowiązującego prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania owych danych osobowych w prawnie określonych celach a brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 5. Administrator zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe przetwarza, w szczególności:
  1. przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;
  2. zbierać dane osobowe wyłącznie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i w możliwie najwęższym zakresie;
  3. przechowywać dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
  4. przetwarzać dane osobowe w sposób zapewniający im odpowiedni poziom zabezpieczeń, w szczególności chronić przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich, adekwatnych środków technicznych i/lub organizacyjnych.

§2 PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy zaistniał co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub
  4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

§3 CEL, PODSTAWA, OKRES ORAZ ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez użytkownika Strony.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe podane przez Państwa na Stronie w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
   • – Realizacja umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. newsletter);
   • – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wypełnienie formularza kontaktowego w celu nawiązania kontaktu z Administratorem).
 3. Dane osobowe przechowywane są przez okres:
   • – Kontakt z osobą, która wypełniła formularz kontaktowy – do czasu zakończenia korespondencji;
   • – Działania marketingowe Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) Dane osobowe przetwarzane są do momentu wycofania zgody – imię, nazwisko, adres e-mail
   • – Dochodzenie roszczeń Administratora lub obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Dane przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, maksymalnie przez wynikający z obowiązującego prawa okres przedawnienia roszczeń danego rodzaju. – imię, nazwisko, e-mail.

§4 ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Strony konieczne może być korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, podmiot obsługujący wysyłkę newslettera itp.). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe mogą być, o ile jest to niezbędne, przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  • – Podmioty, będące dostawcami usług świadczonych Administratorowi z zakresu rozwiązań technicznych, informatycznych oraz organizacyjnych, umożliwiających Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Strony i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (takie jak dostawcy oprogramowania, poczty elektronicznej i hostingu wykorzystywanych w ramach Strony jak również dostawcy oprogramowania służącego do zarządzania, wysyłki newslettera).
   Administrator udostępnić może zebrane dane osobowe Klienta takiemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych osobowych;
  • – Podmioty, będące dostawcami usług prawnych, doradczych, windykacyjnych, księgowych, prawnych lub doradczych świadczących Administratorowi wsparcie z danego zakresu – Administrator udostępnić może zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy w/w usług działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych.

§5 PROCES PROFILOWANIA NA STRONIE

 1. Administrator nie korzysta z profilowania na Stronie.

§6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia, osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do:
   1. dostępu do jego danych osobowych (art. 15 RODO)
   2. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
   3. prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO)
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
   5. prawo przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO)
   6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO)
   7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO)
   8. prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane osobowe podlegają przetwarzaniu przez Administratora a podstawą przetwarzania jest wyrażona przez tę osobę zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W celu realizacji wskazanych powyżej uprawnień należy skontaktować się z Administratorem np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] lub pisemnie na adres AZAN SP. Z O.O. SP. K. ul. Czarna 25 lok. 27, Radom (26-600).

§7 INNE INFORMACJE

 1. Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można zgłosić:
  1. w formie pisemnej na adres AZAN SP. Z O.O. SP. K. ul. Czarna 25 lok. 27, Radom 26-600;
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].
 2. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
 3. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności żądania.
 4. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.
 5. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Spółki elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.
 6. Administrator przechowuje informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń podmiotów danych. Rejestr żądań przechowywany jest w sposób zapewniający integralność i poufność zawartych w nim danych.
 7. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba każda osoba fizyczna prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO – https://www.uodo.gov.pl

POLITYKA COOKIES

Tak zwane pliki „cookies” to niewielkie pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez wykorzystywaną przez Państwa przeglądarkę, podczas odwiedzania każdej strony internetowej. Informacje zawarte w takim pliku mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której dany plik pochodzi. Administrator strony internetowej nie posiada dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. Dzięki anonimowym informacjom zawartym w plikach cookies strona odczytuje w jaki sposób korzystają z niej Państwo i może odpowiednio dostosować wyświetlane dla Państwa treści.

Rozróżnia się dwa rodzaje trwałości plików „cookies” – „stałe” (pozostające na Państwa komputerze do czasu ich ręcznego usunięcia) oraz „sesyjne” – pozostające na Państwa komputerze do czasu opuszczenia danej strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki.

Dodatkowo pliki „cookies” mogą mieć trzy główne zastosowania – techniczne, analityczne i marketingowe.

Marketingowe pliki cookie wykorzystywane są w celu dopasowania treści reklam, wyświetlanych zarówno na niniejszej Stronie, jak i w sieciach reklamowych partnerów, w tym Google, Tradedoubler, Tradetracker, Facebook, itp. do Państwa potrzeb i upodobań.

Analityczne pliki cookies wykorzystywane są po to, aby ulepszyć funkcjonowanie nieniejszej strony internetowej oraz mierzyć, bez identyfikacji Państwa danych osobowych, skuteczność podejmowanych przez administratora Strony działań informacyjnych i marketingowych. Pozwalają one na tworzenie anonimowych statystyk i analiz pozwalających, między innymi oceniać i ulepszać działanie Strony.

Zasady wykorzystywania plików cookies przez Google Analytics znajdą Państwo na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Techniczne pliki cookies niezbędne są dla prawidłowego działania Strony, między innymi optymalizowania jej pod kątem konkretnych urządzeń i przeglądarek, zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z niej, zapamiętania wyrażonych przez Państwa zgód i określonych preferencji.

W przypadku tego rodzaju plików cookie korzystamy z rozwiązań i narzędzi Google, tj. Google Analytics oraz Gemius, tj. Gemius Traffic. Więcej informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookies Google’a znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności.

INFORMACJA DOTYCZĄCA COOKIES

 1. Administrator – AZAN sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ul. Czarnej 25/27 może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez osoby odwiedzające/korzystające ze strony www.karmybrit.pl/karmyzowadami (zwanej dalej jako „Strona”) w następujących celach:
   1. dostosowywanie prezentowanej zawartości Strony do preferencji użytkownika;
   2. optymalizacji sposobu korzystania ze Strony;
   3. generowania anonimowych statystyk obrazujących sposób korzystania ze Strony;
   4. tzw. „remarketingu”, czyli analizy indywidualnych cech zachowania osób odwiedzających Stronę poprzez dokonanie anonimowych badań ich działań w celu utworzenia spersonalizowanego profilu oraz prezentowania reklam dopasowanych do przewidywanych zainteresowań użytkownika. Dane określone w zdaniu poprzedzającym mogą pochodzić również z innych stron internetowych będących częścią sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
 2. Każdy użytkownik odwiedzający Stronę może w sposób swobodny modyfikować ustawienia plików Cookies za pośrednictwem ustawień danej przeglądarki i w ten sposób wyrazić lub nie wyrażać zgody na korzystanie z nich przez Stronę. Dokonanie pewnych ustawień może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony, w zależności od przeglądarki i dokonanych ustawień.
 3. Strona korzystać może z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu wsparcia analizy ruchu użytkowników. Pozyskiwane w trakcie w/w procesu dane przetwarzane są w sposób całkowicie zanonimizowany do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną. Takie dane mają charakter anonimowy i zbiorczy, nie zawierając jednocześnie cech identyfikujących konkretne osoby odwiedzające Stronę. W/w informacje obejmować mogą m.in. sposób zachowania użytkowników na Stronie, informacje na temat urządzenia oraz rodzaju i wersji przeglądarki, dane geograficzne oraz demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 4. Użytkownik może w sposób swobodny zablokować wykorzystanie przedmiotowych usług w sposób określony na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.